Seneste Nyt

Hvordan beviser man en immaterialretlig krænkelse?

Flere virksomheder oplever, at konkurrenter gør brug af varemærker, designs eller markedsføring, der udgør en krænkelse af virksomhedens enerettigheder. Mange af disse virksomheder har dog svært ved at bevise det præcise omfang af krænkelsen. For hvordan dokumenterer man en immaterialretlig krænkelse, når man ikke har andet bevis end et enkelt stykke tøj?

- Skrevet af TVC Advokatfirma

Netop dette problem oplevede den danske modetøjsvirksomhed, Rains, for omtrent halvandet år siden, da de stævnede modekoncernen Inditex, der bl.a. står bag modetøjsbutikken, ZARA. 

Rains mente, at Inditex havde kopieret Rains’ design af en regnjakke og en regnfrakke. Med henblik på at kunne dokumentere krænkelsen, måtte Rains dog tage alternative midler i brug.

Rains gjorde således brug af detektiver og lokale netværk i Kina, der skulle skaffe beviser for krænkelsen. Ved denne fremgangsmåde kunne Rains, efter eget udsagn, tilegne sig beviser for, at Inditex havde givet to kinesiske fabrikker besked på at kopiere designs fra Rains.

Selvom der endnu afventes dom i sagen, er den en god indgangsvinkel til de immaterialretlige bevissikringsproblemer. For hvilke muligheder har man egentlig, når en immaterialretlig krænkelse skal bevises?

Før dette spørgsmål besvares, er det dog værd at kigge på, hvorfor det særligt i immaterialretlige sager kan være vanskeligt at dokumentere et lovbrud.

Bevisvanskelighederne i immaterialretlige sager

I sager om krænkelser af enerettigheder er det rettighedshaveren, der skal løfte bevisbyrden for, at rettigheden er krænket. Sagen om Rains illustrerer, at dette kan være svært. 

På det tidspunkt, hvor virksomheder bliver opmærksom på krænkelsen, vil det nemlig ofte være tilfældet, at virksomheden ikke har andet bevis end selve det produkt, der krænker virksomhedens rettigheder.

Der vil dertil ofte være en betydelig risiko for, at de få beviser, der findes, vil blive fjernet, destrueret eller ændret, når den krænkende part bliver opmærksom på, at rettighedshaveren er på nakken af ham.

Det er derfor nødvendigt, at man hurtigt og effektivt kan skaffe sig bevis for krænkelsen og dens omfang. 

Hvad kan man gøre?

Selvom det på overfladen kan virke vanskeligt, så findes der en række muligheder til at sikre sig de fornødne beviser. 

Anlægger man et civilt søgsmål kan man f.eks. søge relevante oplysninger tilvejebragt gennem regler om partsforklaring og partsedition (pålæg fra retten om at fremlægge bestemte dokumenter), ligesom selve de krænkende produkter kan besigtiges ved et udmeldt syn og skøn. 

Hvis den potentielt krænkende part herefter ikke medvirker loyalt til sagens oplysning, kan retten lægge den for modparten gunstigste fremstilling af sagen til grund. Dette kaldes processuel skadevirkning.

Uden at fortabe sig i juraen, kan det dog siges, at disse midler ikke altid er tilstrækkelige. Som det er anskueliggjort i sagen om Rains, er det derfor ofte nødvendigt at kigge andre veje.

Der er i den henseende hjælp at hente i retsplejelovens kapitel 57 a. 

Retsplejelovens regler om bevissikring

Efter dansk ret kan rettighedshavere med hjemmel i retsplejelovens kapitel 57 a på et foreløbigt grundlag kræve tvangsmæssig bevissikring.

Det betyder, at fogedretten efter anmodning fra rettighedshaveren kan træffe afgørelse om undersøgelse og beslaglæggelse af relevant materiale, herunder bl.a. om en nærmere undersøgelse af modpartens varelager, IT-udstyr og bogføringsmateriale.

Fogedretten kan endda bestemme, at undersøgelsen skal foretages uden forudgående underretning af den potentielt krænkende modpart. Dette vil netop være tilfældet, hvis der er risiko for, at beviser vil blive fjernet.

Som virksomhed kan man på denne måde sikre sig, at der hurtigt og effektivt skaffes bevis for krænkelsen, ligesom det kan vise sig lettere at dokumentere et tab, når det efterfølgende slag om erstatningens størrelse skal udkæmpes ved domstolene.

Selvom der kun er tale om et foreløbigt indgreb, der normalt skal følges op af en såkaldt justifikationssag, dvs. en sag ved de almindelige domstole, er det et yderst effektivt værktøj. I nogle tilfælde kan det endda have en så stor pædagogisk effekt, at modparten helt ophører med den retsstridige adfærd uden en efterfølgende retssag herom.

Det skal dog bemærkes, at undersøgelsesmulighederne ikke er ubegrænsede. Undersøgelsen er f.eks. begrænset for så vidt angår dokumenter, der vedrører privatlivets fred eller erhvervshemmeligheder, ligesom undersøgelsen ikke kan gennemføres, hvis modparten påføres uforholdsmæssig stor skade herved. I kampen for at sikre beviser kan det derfor stadig virke attraktivt at tage yderligere midler i brug. Netop dette er tilfældet i sagen om Rains, hvor detektiver og lokale netværk skulle dokumentere krænkelsen. 

Man bør dog være varsom med at følge i Rains’ fodspor. Det kan nemlig dels være en bekostelig affære, og dels kan det stride imod gældende ret, hvis ikke man tager sine forholdsregler. Det er f.eks. ikke tilladt at aflytte telefoner og skaffe sig adgang til privat grund.

Det kan heroverfor bemærkes, at retsplejelovens regler om bevissikring i langt de fleste tilfælde er tilstrækkelige.

TVC Advokatfirma anbefaler

TVC Advokatfirma anbefaler altid, at man søger professionel rådgivning, hvis man bliver bekendt med en krænkelse af sine immaterialretlige rettigheder.

Som virksomhed er det derudover fordelagtigt at være på forkant med, hvordan man bedst beskytter og håndhæver sine rettigheder. 

TVC Advokatfirma anbefaler derfor, at man undersøger, om man har beskyttet sine rettigheder i tilstrækkeligt omfang, ligesom det anbefales, at man allerede nu tager stilling til, hvordan man vil håndhæve sine rettigheder, hvis krænkelsen sker.

TVC Advokatfirma tilbyder i den forbindelse kompetent vejledning og rådgivning, ligesom TVC Advokatfirma hjælper med at føre sager om immaterialretlige krænkelser. 

Har du spørgsmål til immaterialretlige problemstillinger, herunder mulighederne for bevissikring, sidder TVC Advokatfirmas specialister altid klar til en drøftelse af din konkrete case.

 

Tilbage til oversigten

FAGA Nyt

Hold dig opdateret omkring nyheder og andre aktuelle begivenheder i branchen.

FAGA Nyt udkommer pr. mail ca. otte gange om året
se de seneste udgaver her

Noget nyt?

Vi modtager gerne nyheder og informationer, som er relevante for FAGAs medlemmer.

Klik her for at maile tekstmateriale og fotos eller kontakt os på tlf. 9926 9800.