Sådan bruges prøveperioden når du laver agent- og forhandleraftaler

Udgangspunktet for brug af prøveperioder i forbindelse med både agent- og forhandleraftaler er, at der er aftalefrihed. Parterne kan derfor frit aftale, hvad de finder mest hensigtsmæssigt i det konkrete samarbejde. Ved forhandleraftaler er det parternes skriftlige aftale, der gælder. Aftalefriheden i forbindelse med agentaftaler er derimod indsnævret på visse punkter. Advokat Jørgen Lykkegård giver her et indblik i, hvad der gælder i forhold til brug af prøveperioder i agent- og forhandleraftaler.

- Skrevet af Jørgen Lykkegård, advokat (H), ph.d. TVC Advokatfirma

Alle, der driver virksomhed, ved, at i funktionærforhold kan arbejdsgiver bruge en aftalt prøveperiode til at se den ansatte an. Med prøveperioden er det i de første tre måneder muligt at skille sig af med medarbejderen med bare 14 dages varsel. Efter prøveperioden stiger varslet først til en og senere til tre måneders varighed. Dog er der ingen risiko for at blive mødt med krav om usaglig opsigelse, så længe opsigelsen afgives, inden den nye medarbejder har været ansat i 12 måneder på opsigelsestidspunktet. 
Når det gælder agent- og forhandleraftaler stiller sagen sig dog anderledes, idet udgangspunktet både i forbindelse med agent- og forhandleraftaler er, at der er aftalefrihed. Parterne kan således aftale, hvad de finder mest hensigtsmæssigt. 

Forhandleraftaler er ikke lovreguleret, derfor er det klare udgangspunkt, at det er parternes skriftlige aftale, der gælder. Dette er også tilfældet i forhold til en aftalt prøveperiode. Har parterne derimod ikke tiltrådt en skriftlig aftale men forladt sig på en mundtlig aftale – en såkaldt gentleman agreement – da anvendes retspraksis til at fastsætte, hvad der gælder mellem parterne. 

Retspraksis forholder sig ikke nærmere til brugen af prøveperioder, men typisk vil der det første år være mulighed for at komme ud af aftalen med en måneds varsel. Efter et par år vil varslet typisk blive øget til to eller tre måneder, og senest efter otte års samarbejde vil forhandleren kunne kræve et opsigelsesvarsel på seks måneder. Konkrete omstændigheder kan i visse tilfælde føre til et andet resultat. Dog er der efter dansk ret ikke praksis for, at forhandlere kan kræve en godtgørelse i forbindelse med opsigelse. Dette gælder uanset, om opsigelsen sker i en aftalt prøveperiode, eller om det først sker efter mange års samarbejde.

Aftalefriheden i forbindelse med agentaftaler er dog indsnævret på visse punkter, som følge af, at disse aftaler, med udspring i et EU-direktiv, er lovregulerede i Danmark. Således kan der ikke aftales et kortere opsigelsesvarsel det første år end en måned til udgangen af en måned. Varslet stiger hvert år med en måned, indtil agenten har haft hvervet i mere end fem år, hvorefter varslet da er seks måneder. Der er imidlertid ikke noget i vejen for at aftale, at eksempelvis de første tre måneder af samarbejdsperioden anses for en prøveperiode. 

At der er tale om en indledende ’prøveperiode’, ændrer imidlertid ikke på, at agenten fortsat vil være beskyttet af handelsagentdirektivet og dermed også de nationale regler for handelsagenter. Dette er netop slået fast af EU-domstolen den 19. april 2018 (C-645/16), hvor den franske domstol Cour de Cassation havde anmodet om en præjudiciel afgørelse i en konkret sag. 

Sagen ved EU-domstolen ganske kort

En fransk agenturgiver, DTT, havde indgået en kontrakt med en agent, CMR, om salg af enfamiliehuse, hvor der var aftalt en prøveperiode på 12 måneder og gensidig opsigelsesret med 15 dage i den første måned og derefter et varsel på en måned. 

Det fremgår af dommen, at det er fast retspraksis i Frankrig, at det er muligt at aftale en prøveperiode, og at det i Frankrig er en undtagelse til retten til godtgørelse, når agenten opsiges i prøveperioden. 

DTT argumenterede, at direktivet ikke henviser til en eventuel prøveperiode, hvorfor det skulle være tilladt at fastsætte en sådan uden derved at tilsidesætte EU-direktivet. Ikke overraskende kom EU-domstolen frem til, at reglerne om godtgørelse også gælder i forbindelse med en aftalt prøveperiode. Domstolen præciserer, som tidligere i forbindelse med andre forelagte sager, at enhver fortolkning af reglen om godtgørelse til skade for agenten er i strid med direktivets formål og dermed udelukket. 

Tilsvarende fremgår det også af de danske lovbemærkninger, at agenten principielt har krav på godtgørelse for en opbygget kundekreds, selvom samarbejdet har varet ganske kort tid, eksempelvis en enkelt sæson. Tilsvarende vil være tilfældet, hvis samarbejdet alene vedrører salg af en enkelt kollektion. 

Godtgørelsens størrelse vil dog fortsat skulle beregnes ud fra de sædvanlige principper, herunder at det kun gælder nye kunder, som agenten selv har skaffet, og at godtgørelsen under alle omstændigheder skal være rimelig set ud fra en samlet vurdering af sagen. Det vil derfor altid være en konkret vurdering, om agenten skal have en godtgørelse, såfremt opsigelsen gives i en aftalt prøveperiode. 

TVC Advokatfirma anbefaler

TVC Advokatfirma anbefaler altid, at leverandører søger rådgivning om udarbejdelse af den skriftlige kontrakt, men især også i tilfælde af, at der ønskes ændringer foretaget i salgsnettet. I mange tilfælde vil det være muligt at tilrettelægge ønskede ændringer af salgsnettet således, at der ikke opstår uventede eller utilsigtede økonomiske eller forretningsmæssige konsekvenser. 

Baggrund

Advokat Jørgen Lykkegård er partner i TVC Advokatfirma og fungerer som FAGA’s eksterne juridiske samarbejdspartner. 

I 2000 skrev han PhD-afhandling om goodwillberegning i handelsagentforhold og har senest i 2014 udgivet bogen, Handelsagentloven med kommentarer: Læs om bogen her: 
https://www.djoef-forlag.dk/search/site/handelsagentloven 

FAGA har indgået en aftale om juridisk retsbistand, hvor FAGA-medlemmer får 15% rabat på timepriserne – du finder info om aftalen ved at logge på faga.dk og derefter klikke på TVC-logoet. 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.

Eksklusivt tilbud om designregistrering

Som medlem af FAGA får du hos TVC Advokatfirma et eksklusivt tilbud på designregistrering - tilbuddet gælder indtil udgangen af 2018.

DOWNLOAD TILBUD